Rada Najwyższa uchwaliła ustawy wzmacniające niezawisłość Narodowego Banku Ukrainy

Rada Najwyższa przyjęła pakiet ustaw dotyczących Narodowego Banku Ukrainy, które mają fundamentalne znaczenie dla dalszej współpracy Ukrainy z MFW.

W szczególności posłowie 255 głosami poparli w drugim czytaniu projekt ustawy nr 5850 „O zmianie niektórych ustaw Ukrainy dotyczących określonych zagadnień związanych z działalnością Narodowego Banku Ukrainy”, informuje korespondent Ukrinformu.

Dokument proponuje uregulowanie kwestii zarządzania wewnętrznego w Narodowym Banku Ukrainy, a mianowicie: uzupełnienie wykazu wymagań kwalifikacyjnych dla osób powoływanych na stanowiska członków rady NBU, przewodniczącego Narodowego Banku Ukrainy i jego zastępców; ustalenie listy ograniczeń i uzupełnienie listy podstaw prowadzących do zwolnienia takich osób z zajmowanego stanowiska. Proponuje się również doprecyzowanie niektórych norm dotyczących uprawnień i trybu pracy Rady Narodowego Banku Ukrainy z Zarządem NBU.

Ponadto, w celu zniwelowania ryzyka ewentualnej presji na Narodowy Bank Ukrainy, proponuje się wyłączenie przepisów ustawy o NBU, które de facto zobowiązują Narodowy Bank Ukrainy do wspierania polityki gospodarczej rządu, jeśli nie koliduje ona (polityka) z zapewnieniem stabilności hrywny.

Ponadto Rada Najwyższa przyjęła ustawę, która umożliwi Narodowemu Bankowi Ukrainy zakup usług prawnych w celu reprezentowania jego interesów w zagranicznych jurysdykcjach.

Za przyjęciem projektu ustawy nr 5852 „O zmianie artykułu 3 Ustawy Ukrainy” o zamówieniach publicznych „w sprawie zakupu usług prawnych przez Narodowy Bank Ukrainy” w drugim czytaniu, w sumie głosowało 268 posłów.

Na liście spraw nieobjętych ustawą o zamówieniach publicznych znalazły się obecnie zakup przez Narodowy Bank Ukrainy usług prawnych w celu reprezentowania jego interesów przed organami państw obcych, a także związanych z ochroną jego praw i interesów w okresie rozstrzygania sporów, rozpatrywanych w zagranicznych organach sądowych spraw, w których uczestniczy Narodowy Bank Ukrainy.

Oczekuje się, że wdrożenie ustawy ułatwi właściwą reprezentację interesów NBU w zagranicznych organach sądowych.

W drugim czytaniu i w całości przyjęto także poprawki do kodeksu budżetowego dotyczące doprecyzowania informacji przekazywanych przez Narodowy Bank Ukrainy w celu sporządzania deklaracji budżetowej.

Odpowiedni projekt ustawy nr 5853 „O zmianie artykułu 33 Kodeksu Budżetowego Ukrainy w sprawie wyjaśniania informacji przekazanych przez Narodowy Bank Ukrainy w celu sporządzenia deklaracji budżetowej” poparło 267 posłów.

Dokument wprowadza zmiany do artykułu 33 Kodeksu Budżetowego Ukrainy dotyczący wykazu informacji, które Narodowy Bank Ukrainy musi corocznie przedkładać Prezydentowi, Radzie Najwyższej i Gabinetowi Ministrów Ukrainy.

Od tej chwili Narodowy Bank Ukrainy musi corocznie (do dnia1 marca każdego roku) przekazywać Gabinetowi Ministrów, a także Prezydentowi i Radzie Najwyższej informację o przybliżonej prognozowanej części zysku, która podlega przekazaniu do budżetu państwa i będzie podlegała dystrybucji . Ustalono, że takie informacje będą przekazywane przez Narodowy Bank Ukrainy wyłącznie w celach informacyjnych.

Jak informował Ukrinform, dnia 9 września Rada Najwyższa przyjęła w pierwszym czytaniu projekt ustawy nr 5850 „O zmianie niektórych ustaw Ukrainy dotyczących określonych zagadnień związanych z działalnością Narodowego Banku Ukrainy”.

Przypomnijmy, że wzmocnienie niezależności Narodowego Banku Ukrainy było jednym z kluczowych warunków zapewnienia Ukrainie kolejnej transzy MFW.

prs


Źródło: Rada Najwyższa uchwaliła ustawy wzmacniające niezawisłość Narodowego Banku Ukrainy

Może Ci się spodobać