W pierwszej połowie roku aktywa NBU zmalały o 3%

Według wyników pierwszego półrocza wartość aktywów Narodowego Banku Ukrainy zmniejszyły się o 3% – do 1294,4 mld UAH.

Według Ukrinformu, poinformowała o tym służba prasowa NBU.

„Według stanu na koniec pikerwszego półrocza wartość aktywów Narodowego Banku Ukrainy zmniejszyła się o 3% w porównaniu ze skonsolidowanym bilansem na dzień 31 grudnia 2020 roku i wynosi 1294,4 mld UAH” – czytamy w komunikacie.

Zwraca się uwagę, że spadek ten wynika głównie ze spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek otrzymanych od Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a także z aktualizacji wyceny rezerw międzynarodowych w związku z umocnieniem się w tym okresie kursu hrywny względem walut obcych.

Jednocześnie wolumen kredytów refinansowych udzielonych bankom wzrósł w tym okresie o 32%; jednocześnie nastąpił znaczny wzrost portfela długoterminowych kredytów obrotowych oraz spadek portfela kredytów krótkoterminowych.

Jeśli mówimy o zobowiązaniach Narodowego Banku Ukrainy, to w pierwszych 6 miesiącach 2021 roku salda funduszy banków znacząco wzrosły (o 49%). Zmniejszyły się natomiast fundusze państwowe i środki innych instytucji (o 31%), a także ilość certyfikatów depozytowych (o 4%).

W efekcie Narodowy Bank Ukrainy uzyskał w I półroczu 2021 roku prawie 20 mld hrywien zysku netto (bez przeszacowania instrumentów finansowych), czyli 2,4 razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Głównym składnikiem tego wyniku są dochody odsetkowe netto w wysokości ponad 21 mld UAH.

Jednak umocnienie kursu hrywny w stosunku do walut obcych oraz wzrost rentowności długoterminowych papierów wartościowych na światowych rynkach doprowadziły do ​​akumulacji od początku 2021 roku niezrealizowanych ubytków z tytułu rewaluacji w wysokości 32 mld UAH. Tym samym łączny skonsolidowany wynik NBU za pierwsze 6 miesięcy br. to 12 miliardów hrywien strat.

Jak podawał Ukrinform, w pierwszym półroczu 2020 roku wartość aktywów Banku Narodowego wzrosła o 13% w porównaniu ze wskaźnikiem z 31 grudnia 2019 roku – do 1 198,9 mld UAH.

prs


Źródło: W pierwszej połowie roku aktywa NBU zmalały o 3%

Może Ci się spodobać